چند بيش فعالي در نخواستي

اينم به ياد قديما..

همون قديم نديما..

داشتيم عجب شبي ما

دختر… هيلاري داف… چرا ميكني ما رو بي ناف 

(مثلا)

بعله

توبه كردم كه دگر گه نخورم

به جز از امشب و فردا شب و شبهاي دگر

بعله

اگه نكته عكسو گرفتي لايكش كن…

بعله

هزاران متر هم كه زير خط فهم نباشي يك متر زير خط فقر بروي كونت پاره ست…

بعله

در هواي آلوده

بستني و فالوده